Vedtægter for foreningen Job & Lov

§1  Navn og hjemsted

       Foreningens navn er Foreningen Job & Lov

       Foreningen er hjemmehørende i Vejle kommune

§2  Formål

       Foreningens formål er at få indført en universelt gældende joblov, der sikrer alle på 

det danske arbejdsmarked minimumsrettigheder.

§3  Medlemmer

       Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og

       vedkende sig nærværende vedtægter.

§4  Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes  1 hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

       1. Valg af dirigent

       2. Årsberetning

       3. Fremlæggelse af revideret regnskab

       4. Fastsættelse af kontingent

       5. Godkendelse af budget

       6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

       7. Valg af revisor

       8. Indkomne forslag

       9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 20. januar.

       Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5  Ekstraordinær generalforsamling

       Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det     nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6  Bestyrelsen

       Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 1 medlem, som vælges af general-          forsamlingen.

       Formanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestryelsesmedlemmer vælges for to   år ad gangen.

       Der føres protokol over bestyrelsens møder.

       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7  Økonomi

       Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

       Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

       Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8  Tegning og hæftelse

       Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til  enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

       Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter          med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

       Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen    tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens             forpligtelser.

§9  Vedtægtsændringer

       Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling          stemmer herfor.

§10 Opløsning

       Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general-           forsamlinger stemmer herfor.

       Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

den 18.07.2019