Dette kompendium tager udgangspunkt i de arbejdsretlige fag på jurauddannelsen.

Når man som jeg, beskæftiger sig med arbejdsret, vil man hurtigt opdage, at på trods af, at der “blot” er tale om ét juridisk felt, ud af mange, så er det arbejdsretlige område så komplekst, at det for selv professionelle jurister, kan være en uoverskuelig opgave at forsøge at mestre hele den arbejdsretlige disciplin. I erkendelse af dette, har jeg været nød til at fokusere mit studiefelt på det arbejdsretligeområde, hvorfor jeg primært her, har lagt vægt på den litteratur der indgår som en del af de arbejdsretlige fag på de juridiske uddannelser i Danmark. Hertil kommer, egne arbejdsretslige interesseområder. For at du kære læser, ikke skal føle dig snydt, har jeg dog valgt at opridse det store spektrum som arbejdsretten i Danmark udgør. Derfor får du herunder, et udsnit af de relevante instanser, love og bekendtgørelser, samt den juridiske litteratur, enhver med interesse for netop den arbejdsretlige juridiske disciplin, kan finde interessant. Listen er langt fra udtømmende, men er ment som et overblik.

Relevante love på det arbejdsretlige område:

 • Aktieoptionsloven
 • Ansættelsesbevisloven
 • Arbejdsmiljøloven
 • Arbejdsretsloven
 • Arbejdsskadesikringsloven
 • Arbejdstidsloven
 • Barselsloven
 • Barselsudligningsloven
 • Børneattestloven
 • Danske Lov
 • Deltidsloven
 • Ferieloven – Lov om ferie
 • Foreningsfrihedsloven
 • Forligsmandsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Funktionærloven
 • Helbredsoplysningsloven
 • Høringsloven
 • Jobklausulloven
 • LetLønsloven
 • LG-loven
 • Ligebehandlingsloven
 • Ligebehandlingsnævnsloven
 • Ligelønsloven
 • Ligestillingsloven
 • Lov om ansættelsesklausuler
 • Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
 • Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
 • Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Lov om en skattefri seniorpræmie
 • Lov om europæiske samarbejdsudvalg
 • Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
 • Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
 • Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
 • Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet
 • Lov om kommunal tjenestemandsret
 • Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser
 • Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
 • Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
 • Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
 • Lov om medarbejderinvesteringsselskaber
 • Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
 • Lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen
 • Lov om tidsbegrænset ansættelse
 • Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
 • Lønindeholdelsesregisterloven
 • Masseafskedigelsesloven
 • Medhjælperloven
 • Opfinderloven
 • Strålebeskyttelsesloven
 • Sygedagpengeloven
 • Sømandsloven
 • Tjenestemandsloven
 • TV-overvågningsloven
 • Udstationeringsloven
 • Vikarloven
 • Virksomhedsoverdragelsesloven

En nærmest uoverskuelig liste af relevante love i forbindelse med det danske arbejdsmarked. Hertil kommer så en lang række privatretlige aftaler som konsekvens af den danske model. Her har jeg slet ikke inddraget europæisk lovgivning, omend nogle af ovenstående love, er ratificeret europæisk lovgivning. Udover relevante hovedlove, findes flere forskellige bekendtgørelser i relation til disse love.

Bekendtgørelser

 • Anmeldelsesbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne
 • Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
 • Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
 • Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet
 • Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering
 • Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
 • Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende
 • Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked
 • Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
 • Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet
 • Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2005 fra private arbejdsgivere til finansiering af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
 • Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
 • Bekendtgørelse om ferie
 • Bekendtgørelse om feriedagpenge
 • Bekendtgørelse om feriehindringer
 • Bekendtgørelse om FerieKonto
 • Bekendtgørelse om Feriepengeinfo
 • Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.
 • Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
 • Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
 • Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
 • Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
 • Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven
 • Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
 • Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer
 • Bekendtgørelse om LetLøn
 • Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond
 • Bekendtgørelse om matchvurdering
 • Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører
 • Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende
 • Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager
 • Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.
 • Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
 • Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere
 • Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende
 • Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik
 • Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer
 • Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
 • Bekendtgørelse om udvidelse af pligten for tjenesteydere og hvervgivere til at sikre anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
 • Bekendtgørelse om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer)
 • Dagtilbudsbekendtgørelsen
 • Mæglingsmandsbekendtgørelsen
 • Risikobekendtgørelsen
 • RUT-bekendtgørelsen
 • Takstbekendtgørelsen

Offentlige institutioner

 • Arbejdsretten
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Arbejdstilsynet
 • Domstole
 • SKAT

Denne side er senest opdatere d. 18.02.2020.

Oskar Verdoner Møller joblov.dk
Oskar Verdoner Møller har taget bacheloruddannelsen i jura på Syddansk Universitet. Oskar sidder som bestyrelsesformand for Trekantområdets Retshjælp siden januar 2019, og har løbende haft kontrakt med forskellige danske fagforeninger.