Ansættelsesbevisloven

Kort om Ansættelsesbevisloven

I Danmark har Folketinget vedtaget en lov, med minimumskrav til et ansættelsesbevis. I modsætning til, hvad nogen måske tror, så har man nemlig ikke krav på en ansættelseskontrakt, men derimod et ansættelsesbevis. Forskellen er ikke stor. Man kan sige, at en ansættelseskontrakt, er den aftale som en lønmodtager indgår med en arbejdsgiver. Det betyder dog ikke at arbejdsgiver har pligt til at indgå en sådan kontrakt skriftligt. Derimod har lønmodtageren ret til at modtage et skriftligt ansættelsesbevis, og arbejdsgiver en pligt (arbejdsgivers oplysningspligt) til at give et sådan bevis. Det væsentligste argument for et ansættelsesbevis, er netop at lønmodtageren er i stand til at dokumentere sin ansættelse (bevise sin ansættelse), og nogle grundlæggende, mere eller mindre formelle rettigheder som fremgår af ansættelsesbevisloven.

På denne side, vil jeg tage dig igennem det helt grundlæggende krav til et ansættelsesbevis, og selvfølgelig også klarlægge, hvem ansættelsesbevisloven er gældende for.

Bemærk: Ansættelsesbevisloven er en såkaldt populærtitel for loven. Den retmæssige benævnelse er: “lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet” som bekendtgjort ved “Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”. Forkortelsen for loven er “ASBL”.

Hvem er omfattet af loven?

Følgende er omfattet af ansættelsesbevisloven jf. § 1, stk. 1. Alle betingelser skal være opfyldt:

  • Alle lønmodtagere
  • Med en ansættelsesvarighed på mere end 1 måned
  • og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer

Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af sømandsloven jf. ASBL § 1, stk. 1, 2. pkt.

I loven defineres en lønmodtager som “personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.” jf. ASBL § 1, stk. 2.

Ansættelsesbevisloven er ved ASBL § 1, stk. 3, fraveget til fordel for eventuel overenskomst der giver lønmodtageren samme eller bedre rettigheder.

Imodsætning til funktionærloven, så gælder ansættelsesbevisloven altså stort set alle danske lønmodtagere.

Ansættelsesbevisloven er præceptiv

At ASBL er præceptiv betyder, at loven ikke kan fraviges til skade for lønmodtageren der opfylder lovens krav. Lønmodtageren nyder derfor beskyttelse efter loven, alene fordi denne opfylder lovens betingelser for at være omfattet. Dette gælder efter ASBL § 1, stk. 4, med den undtagelse der gælder for lønmodtagere dækket af overenskomst jf. ASBL § 1, stk. 3.

Arbejdsgiverens oplysningspligt – ASBL § 2

Der er 10 formelle punkter som arbejdsgiver har pligt til at oplyse ved et ansættelsesbevis jf. ASBL § 2, stk. 1.

De 10 formelle punkter jf. ASBL § 2, stk. 2, er:

1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

2) Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

6) Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

7) Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

8) Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

9) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

 

Hvordan skal et ansættelsesbevis udformes?

ASBL § 2, stk. 3:

Stk. 3. Oplysningerne kan gives i følgende dokumenter:

1) en skriftlig erklæring, som indeholder oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet bortset fra de oplysninger, der eventuelt er givet i et af de nedenfor i nr. 2-4 nævnte dokumenter,

2) en skriftlig arbejdskontrakt,

3) et ansættelsesbrev eller

4) et eller flere andre dokumenter, forudsat at mindst eet af disse indeholder samtlige oplysninger nævnt i stk. 2, nr. 1-4, 8 og 9.

*kilder

OBS! Siden er sidst opdateret d. 13.04.2020. Læs vores disclaimer her!

Denne artikel må aldrig erstattes eller opfattes som egentlig juridisk rådgivning. Jeg anbefaler, at du altid søger professionel rådgivning.