Funktionærloven

Kort om funktionærloven

Funktionærloven regulere visse ansættelsesforhold mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

Som udgangspunkt er man funktionær, hvis man er beskæftiget med handel og kontorarbejde, eller hvis man har ansvar for at lede og fordele arbejdet.

Funktionærloven kan inddeles i 3 hovedområder:

 • Hvem dækker loven
 • Pligter og rettigheder under ansættelsen
 • Ansættelsens ophør

Det har stor betydning om man er ikke-funktionær, funktionær eller ansat med funktionærstatus. Det kan du læse meget mere om, i denne artikel.

Oversigt

Hvem er omfattet af loven

Andre med funktionærstatus

Funktionærloven er præceptiv

Definition af loven

Skriftlighedskrav for funktionærer

Opsigelse af funktionær

Bortvisning af funktionær

Suspendering af funktionær

Fritstilling

Hvem er omfattet af loven?

Jeg har fremsat typeeksempler, på stillinger der normalt anses for funktionærer efter løven. Disse typer er:

 • Kontor eller butiksassistenter
 • Laborant, ingeniør, arkitekt eller sygeplejerske
 • Ledere og tilsynsførende
 • Lønmodtagere med overvejende arbejde af ovenstående karakter

Man kan derfor godt være funktionær, hvis man er ansat som ufaglært lagermedarbejder, men hovedsageligt bruger sin arbejdstid på at betjene kunder i butikken.

Udover disse typer, der er bestemt af FUL, er der også andre betingelser der skal være opfyldt.

 • Mindst 8 timer i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.
 • Være lønmodtager

Det er ikke en betingelse for funktionærstatus, at man er fyldt 18 år.

Her er opridset hvem der som udgangspunkt har funktionærstatus efter lovens bestemmelser, og som loven ikke kan fraviges for, til skade for lønmodtageren.

Andre med funktionærstatus

 

Også andre end funktionærer efter lovens bestemmelser kan være omfattet af funktionærloven. Det kræver dog, at det fremgår af ansættelsesaftalen mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Der findes to niveauer hvormed en ikke-funktionær bliver omfattet af funktionærloven hvis det er aftalt.

 

 • Funktionærlignende vilkår
 • Delvis funktionærstatus

Funktionærlignende vilkår betyder, at man i ansættelsesaftalen fastsætter, at funktionærloven skal være gældende.

Delvis funktionærstatus opstår, hvis der blot i ansættelsesaftalen er bestemt, at visse af lovens regler skal anvendes, eksempelvis opsigelsesvarsler efter loven.

Funktionærloven er præceptiv

At funktionærloven er præceptiv betyder, at loven ikke kan fraviges til skade for funktionæren. Funktionæren nyder derfor beskyttelse efter loven, alene fordi denne opfylder lovens betingelser for at være omfattet.

Definition af loven

“Funktionærloven” er egentlig lovens korte populærtitel, i virkeligheden er lovens fulde navn “Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer”. Loven forkortes ved angivelse af bestemte paragraffer, med bogstaverne “FUL”.

Skriftlighedskrav for funktionærer

Der er i loven ikke krav om at en funktionæraftale skal indgås skriftlig for at være gyldig. Derimod kan det følge af ansættelsesbevisloven.

Der er dog visse regler i funktionærloven, der har skriftlighed som en gyldighedsgrund. Det være sig:

 • 120-dagesreglen
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Aftale om forlænget opsigelsesvarsel

 

 

Opsigelse af en funktionær

Der kan være mange grunde til at en arbejdsgiver ønsker at opsige en funktionær, og alt efter funktionærens anciennitet og øvrige ansættelsesforhold, er der visse bestemmelser i funktionærloven, som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Der kan ligeledes være grunde til, at en funktionær ønsker at opsige sin stilling. For eksempel hvis funktionæren har fået nyt arbejde, ikke har fået sin løn eller at arbejdet er blevet en belastning for funktionæren. Ved forskellige scenarier, er der også forskellige udgangspunkter, men herunder er de normale opsigelsesvarsler efter funktionærloven.

 

Opsigelsesvarsler – arbejdsgiver

For det første er der arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.

I en eventuelt aftalt prøveperiode, er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 14 kalenderdage.

Udenfor prøveperioden, er arbejdsgivers opsigelsesvarsel som følger:

 

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til: Opsigelsesvarsel:
5 måneder 1 måned
2 år og 9 måneder 3 måneder
5 år og 8 måneder 4 måneder
8 år og 7 måneder 5 måneder
Over 8 år og 7 måneder 6 måneder

Husk at der her er tale om løbende måned +1 måned. Grunden til at arbejdsgiver skal nå at opsige funktionæren før begyndelsen af den 6 måneds ansættelse er, at opsigelsesvarslet skal kunne indeholdes i den periode hvori det gøres gældende.

Eksempel: Har en funktionær været ansat i 3 måneder, og opsiger arbejdsgiver funktionæren d. 3 marts, løber opsigelsesvarslet til og med april.

 

Opsigelsesvarsler – funktionær

For det første er der funktionærens opsigelsesvarsler.

Er der aftalt prøveperiode, er funktionærens opsigelsesvarsel i de første 3 måneder: 14 kalenderdage. Der gælder dog den undtagelse, at arbejdsgiver og funktionær, kan aftale et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøveperioden. Et sådan gensidigt opsigelsesvarsel skal dog være skriftligt aftalt.

Udenfor prøveperioden er funktionærens normale opsigelsesvarsel 1 måned til udgangen af en måned. Det kan også beskrives som 1 måned +løbende måned. Hvad det kort sagt betyder er, at funktionærens opsigelsesvarsel er den kalendermåned hvori funktionæren opsiger OG den efterfølgende måned.

Eksempel: Opsiger en funktionær sin stilling d. 3 marts. Løber funktionærens opsigelsesvarsel til og med april.

Fritstilling

Fritstilles en funktionær, betyder det at arbejdsgiver i en opsigelseperiode fritager funktionæren for sine almindelige arbejdsforpligtelser. Funktionæren har dog fortsat en loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiver, ligesom en almindelig tabsbegrænsningspligt.

 

 

Funktionær FAQ

Må jeg opsiges under sygdom?

Ja, som udgangspunkt er sygdom ikke en hindring for at en arbejdsgiver opsiger en funktionær.

Skal jeg have løn under sygdom som funktionær?

Ja, det følger af funktionærloven, at du har ret til sædvanlig løn under sygdom.

Opsigelse før tiltrædelse

Imodsætning til, hvad der måske virker som den logiske slutning, så gælder funktionærlovens opsigelsesvarsler nemlig IKKE, før man rent faktisk er tiltrådt stillingen. Det vil altså sige, at et opsigelsesvarsel første løber, når funktionæren har haft sin første arbejdsdag. Spørgsmålet bliver så, om man kan opsige en funktionærkontrakt før tiltrædelse. Til dette er svaret ja, men det har samtidig den konsekvens, at man kan blive erstatningsansvarlig efter funktionærlovens § 4.

Arbejdstager har en loyal forpligtelse til at tiltrædestillingen, ligesom arbejdsgiver har en loyal forpligtelse til at modtage arbejdstager i arbejde jf. ansættelseskontraktens dato for tiltrædelse.

Overholder arbejdstager eller arbejdsgiver ikke denne forpligtelse, kan den misligholdende kontrahent, blive erstatningsansvarlig.

Grunden til dette er, at den anden part loyal skal kunne indrette sig efter kontrakten.

Erstatningen vil mindst kunne udgøre en halv månedsløn.

I dette afsnit antages det, at arbejdsgiver har samme forpligtelse til at modtage arbejdstager i tjeneste, sådan som arbejdstager er forpligtet til at tiltræde sin stilling.

*kilder

Kort om Funktionærloven, Linda Rudolph Greisen, DA Forlag

OBS! Siden er sidst opdateret d. 18.02.2020. Læs vores disclaimer her!

Denne artikel må aldrig erstattes eller opfattes som egentlig juridisk rådgivning. Jeg anbefaler, at du altid søger professionel rådgivning.